Novel: Beloved Little Treasure

Alternative Name: Chong Ai Tian Xing: Bao Wang Ai Nu, 宠爱甜心:豹王爱奴

Author: 袁滚滚, Yuan Gun Gun

Hao Yan Che is an immortal and Yuan Gun Gun is a mortal.Hao Yan Che’s parents saves Yuan Gun Gun’s life. Yuan Gun Gun’s parents agrees to let Yuan Gun Gun marry Hao Yan Che when she turns eighteen.Yuan Gun Gun loves cooking and taking care of animals.If Hao Yan Che rejects Yuan Gun Gun, he can return her to her parents.